اکوکاردیگرافی قلب یک روش تصویربرداری قلبی است که توسط امواج صوتی انجام می شود. اکوکاردیگرافی قلب این امکان را به متخصص قلب می دهد تا عملکرد کلیه عضلات قلب و دریچه های قلب را بررسی نماید.

اکوکاردیوگرافی در چه مواردی انجام می شود؟

اکوکاردیوگرافی یک روش مقدماتی بررسی قلبی است لذا در کلیه مواردی که پزشک شک به هرگونه اختلال عملکرد قلبی چه از نظر عملکرد ماهیچه های قلب و یا اختلال دریچه های قلبی چه بصورت نارسایی و چه بصورت تنگی و یا در صورت هرگونه آریتمی قلبی پزشک برای بیمار درخواست اکو را انجام می دهد.

ضمنا اکو در موارد اختلال عملکرد ماهیچه های قلب برای پیگیری مجدد و یا در موارد دریچه ای در پیگیری ها برای ارزیابی میزان پیشرفت اختلال عملکرد دریچه ای درخواست می شود.

اکوکاردیوگرافی معمولی برای مشاهده عروق کرونر روش مناسبی نیست البته اگر تنگی عروق کرونر باعث اختلال عملکرد قلبی شده باشد این روش کارایی دارد.

انواع اکوکاردیوگرافی قلب:

(TTE) اکوکاردیوگرافی برنس توراسیک

این روش همان روش معمول و رایج ترین نوع اکو است که با قرار دادن پروپ اکو بر روی قفسه سینه بیمار تصاویر اکو بر روی مانیتور نمایش داده می شود و پزشک متخصص قلب با آنالیز تصاویر مربوطه تشخیص های لازم را برای فرد بیمار انجام می دهد.

اکوکاردیوگرافی ترنس ازوفاژیال

در این روش مانند آندوسکوپی پروپ دستگاه اکو از طریق مری هدایت شده و در موازات قلب تصاویر مربوط به قلب را نشان می دهد. در این روش به دلیل آنکه پروپ اکو در فاصله نزدیکتری به قلب قرار دارد تصاویر آن نیز واضح تر می باشد که در موارد  خاص مثل وجود سوراخ های قندی اختلال عملکرد دریچه ای، بیماران تعویض دریچه و یا دایسکشن آئورت و غیره برای بیمار قلبی انجام می شود.

اکوکاردیوگرافی سه بعدی:

این روش نیز مانند اکو ترنس توراسیک و ترنس ازوفاژیال می باشد ولی تصاویر دریافتی از آن بصورت سه بعدی می باشد.

استرس اکو:

در این روش به دنبال افزایش ضربان قلب که این حالت هم می تواند با ورزش و هم با داروی تزریقی ایجاد شود برای بیمار اکو انجام می شود و اختلال عملکرد قلب مورد بررسی قرار می گیرد ( در بعضی از موارد عملکرد قلب در حالت استراحت در اکو انجام شده نرمال می باشد ولی با ایجاد یک استرس قلبی مثل ورزش یا دارو عملکرد قلبی فرد مختل می گردد که نشان دهنده درگیری عروق کرونر است.)

اکوکاردیوگرافی جنین:

اکوکاردیگرافی جنین در مادران باردار از هفته ۱۸ تا ۲۲ قابل انجام است که در آن اختلال عملکرد قلبی و یا اختلال مادرزادی در تشکیل قلب قابل تشخیص است و در مواردی حتی با روش های مداخله ای این اختلال مادرزادی قابل درمان می باشد.

عوارض اکوکاردیوگرافی:

به دلیل اینکه در اکوکاردیوگرافی مانند سونوگرافی از امواج ماورای صوت استفاده می شود هیچگونه خطری برای فرد ندارد حتی برای جنین مادران باردار بی خطر می باشد و در تمام افراد قابل انجام است.

نظرات غیرفعال است